Užbaigti projektai


DŽIUGI ŽINIA BIRŠTONO GYVENTOJAMS: BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

UAB „Birštono vandentiekis“ sėkmingai baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0003 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
2017 m. kovo 23 d. UAB „Birštono vandentiekis“ (toliau – Projekto vykdytojas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0003 finansavimo.
Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama išspręsti buvusias problemas:
• Birštono savivaldybėje ne visi gyventojai turi centralizuotai tiekiamą vandenį ir ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas vanduo tiekiamas ir nuotekos centralizuotai tvarkomos ne visiems Birštono gyventojams, tačiau dalis gyventojų naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais.
• Sodų bendrijoje „Rūta“, nuolatines gyvenamąsias vietas turinčių gyventojų vis daugėja. Didžioji dalis gyventojų turi centralizuotą vandentiekį, tačiau centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugomis gali naudotis tik maža dalis gyventojų. Dėl šios priežasties būtina pakloti naujus nuotekų ir vandentiekio tinklus.
• Birštono miesto nuotekų tinklai yra labai apkrauti dėl infiltracijos. Infiltracija į nuotekų tinklus siekia daugiau nei 40 proc. Siekiant mažinti infiltraciją bei nuotekų tvarkymo sąnaudas, būtina rekonstruoti labiausiai nusidėvėjusius nuotekų tinklus Birštono mieste.
Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Birštono miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Birštono savivaldybėje.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1.595.745,11 EUR. ES struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 798.250,52 eurų, projekto vykdytojo – UAB „Birštono vandentiekis“ dalis – 797.494,59 eurų.
Projektui įgyvendinti pasirašytos sutartys:
• 2016-05-09 pasirašyta projekto administravimo ir viešinimo paslaugų sutartis Nr.2016-05-09/1/TU16-25 su UAB „Teisa“.
• 2016-06-14 FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. 2016/06/1 su UAB „Pro Bonus“.
• 2017-02-21 pasirašyta Rangos sutartis „Buitinių nuotekų linijos Birštone Algirdo g. II-os kategorijos nesudėtingo statinio rekonstrukcijos į neypatingą statinį darbai“ Nr. 2017/02/1. Rangovas UAB „Infes“. Darbų pradžia paskelbta – 2017-04-20, darbai baigti 2018-08-02. Rekonstruota 347,28 m. nuotekų tinklų.
• 2018-09-19 pasirašyta Teisinių paslaugų sutartis Nr. 2018/09/19/1 su MB „Confido sprendimai“.
• 2020-09-18 pasirašyta Statybos darbų sutartis Nr. PIRK-2020/09/18-1 su UAB „Inti“ dėl „Birštono m. Jaunimo g. nuotekų tinklų rekonstrukcija“. Darbai baigti 2020-11-24, rekonstruota 408,37 m. nuotekų tinklų.
• 2020-11-13 pasirašyta Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ Nr. 2020/11/13 su UAB „KRS”. Darbų pradžia paskelbta – 2020-12-11. Darbai baigti 2022-11-30. Paklota naujų vandentiekio tinklų – 369,11 m., buitinių nuotekų 2228,3 m. Rekonstruota vandentiekio tinklų – 395,78 m., buitinių nuotekų – 6531,46 m.
• 2021-05-10 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ projekto I ir II dalies ekspertizės sutartis Nr. 20210510/1 su UAB„Projektų analizės institutas“.
• 2021-06-21 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ projekto III ir IV dalies ekspertizės sutartis Nr. 20210621/2/1 su UAB„Projektų analizės institutas“.
• 2022-10-27 pasirašyta Sutartis Nr. 230-DEK/2022 dėl pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių/ baigto statyti statinio statybos užbaigimo deklaracijų tvirtinimo su UAB Būsto sprendimai.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2015 m. liepos 27 diena. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023 m. gegužės 9 diena, jau dabar baigus statybos darbus, Birštono savivaldybės gyventojai gali džiaugtis ne tik pagerėjusia buitimi, kokybišku vandeniu bei reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu. Kviečiame gyventojus būti aktyviems jungiantis prie centralizuotos sistemos, nes tam sudarytos labai palankios sąlygos.
Projekto įgyvendinimo metu nutiesta 0,369 km naujų vandentiekio tinklų, 2,228 km naujų savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų, rekonstruoti – 7,683 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Birštono savivaldybėje.
Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Minimas projektas yra svarbus ne tik vietiniams gyventojams, bet visai valstybei, nes užtikrinant kokybiško ir sveiko gyvenimo sąlygas, galima inicijuoti tolesnį regionų ekonominio ir socialinio potencialo vystymą.
Šiuo projektu sudaryta galimybė prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 29 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos – 61 būstų.


ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKOSIOSE TERITORIJOSE“
2020 m. gruodžio mėnesį UAB „Birštono vandentiekis“, atstovaujamas direktoriaus Cezaro Pacevičiaus, ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama skyriaus vedėjos Laimos Samoškienės, veikiančios pagal NMA direktoriaus 2011m. birželio 9 d. įsakymą Nr. BR1-659 „Dėl sutarčių pasirašymo“ (NMA direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. BR1-165 redakcija), pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Birštono savivaldybės kaimiškosiose teritorijose“ paramos sutartis Nr. 20KI-KK-20-1-03061-PR001 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.
Dabar Birštono savivaldybėje Dimšiškių k. nėra centralizuotų vandentiekio tinklų, gyventojai vandeniu apsirūpina iš esamų šachtinių šulinių. Vandens kokybė šachtiniuose šuliniuose nėra tiriama periodiškai, todėl reali grėsmė, kad vanduo gali būti užterštas pesticidais ir trąšomis, nes vyrauja žemės ūkio veikla. Geležūnų k. ir Bučiūnų k. yra nutiesta dalis vandentiekio tinklų, tačiau tinklai yra susidėvėję ir prastos būklės.
Esama vandens tiekimo sistema Geležūnų k. neužtikrina patikimo vandens tiekimo ir padidėsiančio vandens tiekimo poreikio, esama gręžinio įranga susidėvėjusi, nuolat reikalauja remonto ir priežiūros. Dėl šių priežasčių vartotojams vanduo gali būti netiekiamas nuo vienos dienos iki trijų dienų.
Įgyvendinus projektą, numatoma įrengti 2388 metrus vandentiekio tinklų. Prie tinklų prisijungtų 13 naujų vartotojų, o 22 vartotojai bus perjungti į naujus tinklus. Naujo gręžinio įrengimas Geležūnų k. užtikrintų vandens tiekimo patikimumą ir nepertraukiamą vandens tiekimą, sugedus esamam gręžiniui.
Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Birštono savivaldybės gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo paslaugas Birštono savivaldybėje.
Projekto suma siekia 240 798,69 eurų, 159 205,00 Eur paramos suma, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 135 324,25 Eur, t. y. iki 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 23 880,75 Eur, t. y. iki 15 proc. paramos sumos. Likusi dalis paramos gavėjo lėšos – 39 802,18 Eur.
Projekto vykdytojas – UAB „Birštono vandentiekis“.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 12 mėn. t.y. nuo 2020 metų gruodžio mėn. iki 2021 metų gruodžio mėn.
Projektui įgyvendinti šiuo metu pasirašytos sutartys:
Projekto administravimo ir viešinimo paslaugų tiekėjas – UAB „Tiesa“;
Projektavimo paslaugas teikė – MB „Palaimos projektai“;
Ekspertizės paslaugų teikėjas – UAB „Projektų analizės institutas“.
Planuojamos pasirašyti sutartys su rangovais dėl gręžinio įrengimo ir tinklų tiesimo darbų.
Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo sąlygos Birštono savivaldybės Dimšiškių, Geležūnų, Bučiūnų kaimų gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų teikimas.