Vykdomi projektai


PRADEDAMI VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR REKONSTRAVIMO DARBAI BIRŠTONO MIESTE

2017 m. kovo 23 d. UAB „Birštono vandentiekis“, atstovaujama direktoriaus Cezaro Pacevičiaus, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, veikiančio pagal Įgyvendinančiosios institucijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“, papildytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-728 „Dėl Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“ papildymo“, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0003 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.

Šiuo metu Birštono savivaldybėje ne visi gyventojai turi centralizuotai tiekiamą vandenį ir ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas vanduo tiekiamas ir nuotekos centralizuotai tvarkomos beveik visiems Birštono gyventojams, tačiau dalis gyventojų naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais.
Sodų bendrija „Rūta“ šiuo metu yra urbanizuojama, nuolatines gyvenamąsias vietas turinčių gyventojų vis daugėja. Didžioji dalis gyventojų turi centralizuotą vandentiekį, tačiau centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugomis gali naudotis tik maža dalis gyventojų. Dėl šios priežasties būtina pakloti naujus nuotekų ir vandentiekio tinklus.
Birštono miesto nuotekų tinklai labai apkrauti dėl infiltracijos. Šiuo metu infiltracija į nuotekų tinklus siekia kiek daugiau nei 40 proc. Siekiant mažinti infiltraciją bei nuotekų tvarkymo sąnaudas, būtina rekonstruoti nuotekų tinklą, kuriomis nuotekos atiteka iš Kernuvių kaimo bei nuotekų tinklą Algirdo ir Kęstučio gatvėse.
Įgyvendinus projektą, ir nutiesus 309 m vandentiekio tinklų bei 1,772 km nuotekų tinklų, bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 29 vartotojams, o prie nuotekų tinklų – 60 vartotojų.

Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Birštono miesto ir Birštono savivaldybės gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Birštono savivaldybėje.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2.165.925,00 EUR. ES struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 1.073.676,65 eurų, projekto vykdytojas – UAB „Birštono vandentiekis“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2015 m. liepos 27 diena.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 metai.
Projektui įgyvendinti pasirašytos sutartys:
FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sutartis. Tiekėjas – UAB „Pro Bonus“;
Projekto administravimo ir viešinimo paslaugų tiekėjas – UAB „Teisa“.
Rangos sutartis „Buitinių nuotekų linijos Birštone Algirdo g. II-os kategorijos nesudėtingo statinio rekonstrukcijos į neypatingą statinį darbai“. Rangovas UAB „Infes“.
2020 rugsėjo 18 dieną pasirašyta buitinių nuotekų tinklų Jaunimo g. Birštone rekonstrukcijos darbų, techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas su UAB „INTI“.
2020 lapkričio 13 dieną pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų sutartis su UAB „KRS“.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Birštono miesto gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės požeminių vandenų tarša.

Projektas yra suskirstytas į keturis etapus.
2021 m. liepos 14 d. pradėtas pirmasis etapas.
Pirmo etapo metu numatoma rekonstruoti savitakinius buitinių nuotekų tinklus B. Sruogos g.; daugiabučių kvartale tarp Kęstučio g., Vilniaus g., S. Dariaus ir S. Girėno g., B. Sruogos g., Jaunimo g.; tarp Kęstučio g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g.; tarp Lelijų g. ir Jaunimo g.; bei vandentiekio tinklus Druskupio g. ir Birutės g. Birštono mieste.

Ataskaita-2021-06-09

Skelbimo apie viešą susirinkimą fotofiksacija

Užbaigti projektai


PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKOSIOSE TERITORIJOSE“
2020 m. gruodžio mėnesį UAB „Birštono vandentiekis“, atstovaujamas direktoriaus Cezaro Pacevičiaus, ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama skyriaus vedėjos Laimos Samoškienės, veikiančios pagal NMA direktoriaus 2011m. birželio 9 d. įsakymą Nr. BR1-659 „Dėl sutarčių pasirašymo“ (NMA direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. BR1-165 redakcija), pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Birštono savivaldybės kaimiškosiose teritorijose“ paramos sutartis Nr. 20KI-KK-20-1-03061-PR001 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.
Dabar Birštono savivaldybėje Dimšiškių k. nėra centralizuotų vandentiekio tinklų, gyventojai vandeniu apsirūpina iš esamų šachtinių šulinių. Vandens kokybė šachtiniuose šuliniuose nėra tiriama periodiškai, todėl reali grėsmė, kad vanduo gali būti užterštas pesticidais ir trąšomis, nes vyrauja žemės ūkio veikla. Geležūnų k. ir Bučiūnų k. yra nutiesta dalis vandentiekio tinklų, tačiau tinklai yra susidėvėję ir prastos būklės.
Esama vandens tiekimo sistema Geležūnų k. neužtikrina patikimo vandens tiekimo ir padidėsiančio vandens tiekimo poreikio, esama gręžinio įranga susidėvėjusi, nuolat reikalauja remonto ir priežiūros. Dėl šių priežasčių vartotojams vanduo gali būti netiekiamas nuo vienos dienos iki trijų dienų.
Įgyvendinus projektą, numatoma įrengti 2388 metrus vandentiekio tinklų. Prie tinklų prisijungtų 13 naujų vartotojų, o 22 vartotojai bus perjungti į naujus tinklus. Naujo gręžinio įrengimas Geležūnų k. užtikrintų vandens tiekimo patikimumą ir nepertraukiamą vandens tiekimą, sugedus esamam gręžiniui.
Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Birštono savivaldybės gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo paslaugas Birštono savivaldybėje.
Projekto suma siekia 240 798,69 eurų, 159 205,00 Eur paramos suma, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 135 324,25 Eur, t. y. iki 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 23 880,75 Eur, t. y. iki 15 proc. paramos sumos. Likusi dalis paramos gavėjo lėšos – 39 802,18 Eur.
Projekto vykdytojas – UAB „Birštono vandentiekis“.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 12 mėn. t.y. nuo 2020 metų gruodžio mėn. iki 2021 metų gruodžio mėn.
Projektui įgyvendinti šiuo metu pasirašytos sutartys:
Projekto administravimo ir viešinimo paslaugų tiekėjas – UAB „Tiesa“;
Projektavimo paslaugas teikė – MB „Palaimos projektai“;
Ekspertizės paslaugų teikėjas – UAB „Projektų analizės institutas“.
Planuojamos pasirašyti sutartys su rangovais dėl gręžinio įrengimo ir tinklų tiesimo darbų.
Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo sąlygos Birštono savivaldybės Dimšiškių, Geležūnų, Bučiūnų kaimų gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų teikimas.