Įsakymai dėl programos ir įgaliotų asmenų paskyrimo
Atsparumo korupcijai politikos aprašas
Korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos programos planas
Pranešėjų apsaugos programos įgyvendinimo planas
UAB Birštono vandentiekis darbuotojų etikos kodeksas
UAB Birštono vandentiekis korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė
UAB Birštono vandentiekis antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaita

STT – Korupcijos prevencija

Vidinis kanalas

Pranešimus gali pateikti esami ir buvę UAB „Birštono vandentiekis” darbuotojai arba asmenys, susiję su UAB „Birštono vandentiekis” sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – Pranešėjas).

DĖMESIO! UAB „Birštono vandentiekis” vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant išskirtinai apginti įtariama pažeistas asmens teises ar teisėtus interesus.

Norėdami pateikti informaciją apie pažeidimus UAB „Birštono vandentiekis”, prašome užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą (galima atsisiųsti arba formatu) išsiųsti elektroniniu paštu praneseju.apsauga@birstonovandentiekis.lt arba  galite įteikti tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsti paštu (N. Silvanavičiaus g. 2, LT-59218 Birštonas), nurodant žymą „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Kas yra vidinis kanalas?

Vidinis kanalas – nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus UAB „Birštono vandentiekis” teikimo, vertinimo ir nagrinėjimo bei pranešėjo informavimo procedūra.

Apie kokius pažeidimus UAB „Birštono vandentiekis” galima teikti informaciją vidiniu kanalu?

UAB „Birštono vandentiekis” vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimus galite pateikti dėl:

galbūt rengiamos daryti, daromos ar padarytos neteisėtos veikos;
administracinio, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo;
biurokratizmo;
piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais;
šiurkštaus privalomų profesinės etikos normų pažeidimo;
kitų grėsmę viešajam interesui keliančių arba jį pažeidžiančių teisės pažeidimų.

Ar galima UAB „Birštono vandentiekis” vidiniu kanalu pranešti apie pažeidimą, neatskleidžiant savo tapatybės?

Ne. Pranešime asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.

Ar bus užtikrintas pranešėjo konfidencialumas?

Taip. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
• to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą UAB „Birštono vandentiekis”;
• asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.