UAB „BIRŠTONO VANDENTIEKIS“ ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Birštono vandentiekis“ (toliau – bendrovės) etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato  veiklos ir elgesio principus, profesinės etikos normas, kuriomis vykdydami tarnybines pareigas turi  vadovautis bendrovėje dirbantys asmenys (toliau – darbuotojai).
2. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  darbo kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  įstatymu, kitais teisės aktais.

II. PAGRINDINIAI PRINCIPAI
3. Bendrovė gerbia savo darbuotojų pagrindines teises, elgiasi su jais sąžiningai ir pagarbiai, sudaro  saugias darbo sąlygas, skatina geriausią darbuotojų sugebėjimų panaudojimą bei vystymą, o taip pat  suteikia visiems lygias galimybes profesinėje srityje.
4. Darbuotojai privalo būti lojalūs, elgtis savarankiškai, sąžiningai, objektyviai, protingai,  nesavanaudiškai, laikytis aukštų profesinės etikos standartų ir vengti situacijų, dėl kurių galėtų kilti  interesų konfliktas.
5. Darbuotojai privalo vienodai traktuoti kitus asmenis ir vengti bet kokios diskriminavimo formos  (rasinės, nacionalinės, lyčių, dėl amžiaus, fizinės negalios, politinių pažiūrų, filosofinės  pasaulėžiūros ar religinių įsitikinimų).
6. Darbuotojai privalo stropiai, efektyviai ir visiškai išnaudodami savo gebėjimus vykdyti jiems   pavestas pareigas, suvokti savo pareigų ir prievolių svarbą, palaikyti ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą vandentvarkos sistema. Darbuotojai privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

III. SANTYKIAI SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS, KLIENTAIS IR VISUOMENE
7. Interesų konfliktas.
7.1. Darbuotojai turi vengti bet kokių veiksmų, kurie gali neigiamai įtakoti jų veiklos, susijusios su bendrove objektyvumą ir šališkumą. Darbuotojų sugebėjimas veikti objektyviai gali būti sumenkinamas, jei jie turi asmeninių interesų ar įsipareigojimų, prieštaraujančių teisėtiems bendrovės veiklos interesams. Su tarnyba nesusiję ar asmeniniai interesai – tai bet kokia galima nauda patiems tarnautojams, jų šeimoms, giminaičiams, draugams ar pažįstamiems.
7.2. Darbuotojai negali piktnaudžiauti savo pareigomis, naudoti dokumentų, patvirtinančių einamas pareigas ir suteiktus įgaliojimus, siekdami paveikti nepavaldžius asmenis priimti jiems palankų sprendimą.
8. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas.
8.1. Darbuotojai, laikydamiesi aukščiau išdėstyto veiklos objektyvumo principo, negali priimti ar duoti dovanų, siūlyti ar priimti pramogų, bei kitos asmeninės naudos, kuri kokiu nors būdu galėtų įtakoti jų veiklą, susijusią su bendrovės veikla.
8.2. Darbuotojai gali priimti kvietimus į su veikla susijusius priėmimus, kultūrinius renginius ar vaišes, jeigu tai nesukels įsipareigojimų, susijusių su darbine veikla.
8.3. Tiesioginis ar netiesioginis kyšio siūlymas, žadėjimas ar priėmimas yra netoleruotinas. Apie bet kokius tokio pobūdžio veiksmus turi būti nedelsiant pranešta tiesioginiam vadovui arba bendrovės vadovybei.
9. Konfidenciali informacija.
9.1. Labai svarbu užtikrinti bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą. Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, techninė informacija, o taip pat duomenys  apie akcininkus, darbuotojus ir klientus. Darbuotojas privalo žinoti, kuri informacija yra  konfidenciali, o jei abejoja, privalo tai išsiaiškinti.
9.2. Darbuotojas negali atskleisti informacijos kitam asmeniui, nedirbančiam bendrovėje, išskyrus  atvejus, kai turi tam leidimą. Darbuotojui taip pat draudžiama atskleisti konfidencialią informaciją  savo šeimos nariams ir draugams. Tais atvejais, kai asmenys, nedirbantys bendrovėje, yra  supažindinami su slapta informacija, turi būti užtikrintas tolesnis šios informacijos saugumas.  Bendrovės viduje konfidenciali informacija turėtų būti atskleidžiama tik tuomet, kai tai yra būtina.
9.3. Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neteisėtiems tikslams. Jie taip pat  privalo imtis veiksmų, apsaugosiančių slaptą informaciją nuo praradimo, vagystės, neteisėto  naudojimo ar pakeitimo.
9.4. Darbuotojams, išeinantiems iš bendrovės, turi būti primenama dėl jų atsakomybės ir toliau  saugoti bei neviešinti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo dirbdami kompanijoje.
9.5. Bendrovė tikisi, kad nauji darbuotojai, atėję iš kitų bendrovių, nepaviešins pastarųjų  konfidencialios informacijos.
10. Savalaikis informacijos paviešinimas.
10.1. Bendrovė teisės aktuose nustatyta tvarka privalo teikti vartotojams informaciją apie tiekiamo  geriamojo vandens kokybę, jos pablogėjimą, avarijas, planuojamus paslaugų teikimo pertrūkius ir  kitus svarbius pokyčius, galinčius turėti įtakos klientams, o taip pat apie saugų ir efektyvų  infrastruktūros naudojimą, jos plėtrą, vandens kainas ir kitas teikiamas paslaugas.
10.2. Kiekvienas darbuotojas, valdantis informaciją apie paslaugas, negali jos paviešinti, kol ji nėra  oficialiai paskelbiama, o taip pat turi imtis priemonių, užtikrinančių bendrovės savalaikio  informacijos paviešinimo įsipareigojimų laikymąsi.
11. Sveikata, saugumas, aplinkosauga.
11.1. Bendrovė laikosi sistemingo požiūrio dėl asmens sveikatos saugumo ir aplinkos valdymo,  tokiu būdu siekdama užtikrinti ilgalaikį veiklos gerinimą.
11.2. Bendrovė aktyviai dalyvauja bendruomenės, visuomeninių aplinkosauginių ir ekologiniu  švietimu suinteresuotų organizacijų veikloje, suteikdama finansinę ir konsultacinę paramą.
11.3. Bendrovė sprendžia aukščiau minėtus klausimus kaip ir bet kokią kitą svarbią savo veiklos  sritį, numato siektinus uždavinius ir būdus tiems tikslams pasiekti, o taip pat vertina bei tobulina  savo veiklą, bei teikia ataskaitas apie nuveiktus darbus.
11.4. Pagrindinės veiklos kryptys – tai rizikos faktorių valdymas, bendruomenės ir kitų  suinteresuotų asmenų konsultavimas, nuostolių atlyginimas.
11.5. Tikimasi, kad darbuotojai, partneriai ir dukterinės įmonės, pavaldžios bendrovei, bus  sąmoningi ir laikysis asmens sveikatos, saugumo ir tvarios plėtros standartų, taisyklių ir procedūrų.
12. Sutarčių valdymas.
12.1. Sudarydami visus sandorius, bendrovės darbuotojai vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu.
12.2. Darbuotojai turi sudaryti ir vykdyti sandorius pagal savo kompetenciją ir laikydamiesi  oficialiai nustatytos tvarkos.
12.2. Darbuotojai privalo užtikrinti, kad bendrovės sutartys būtų kruopščiai ir laiku fiksuojamos  apskaitos dokumentuose. Jie turi nedelsiant pranešti apie dokumentuose atsiradusius netikslumus ar  klaidas.
13. Paramos ir labdaros teikimas
13.1. Bendrovė skirsto ir teikia paramą ją gauti turintiems teisę asmenims ar organizacijoms,  veikiančioms ar kitaip susijusioms su bendrovės teikiamų paslaugų teritorija. Prioritetai teikiami  masinių Birštono savivaldybės renginių, vaikų ir suaugusiųjų ekologinio švietimo, kultūrinio ir  sporto užimtumo, sveikatos apsaugos rėmimui.
13.2. Parama teikiama tiesiogiai paramos gavėjams, panaudojantiems ją savo veikloje konkretiems  tikslams pasiekti.
13.3. Informacija apie remiamus asmenis ar organizacijas viešai neskelbiama. Ji pateikiama tik  bendrovės veiklą kontroliuojančioms institucijoms.
14. Dalyvavimas politinėje veikloje.
14.1. Bendrovė nedalyvauja politinių partijų, politinių organizacijų vykdomoje veikloje. Tačiau,  dialoge su vyriausybe, politinėmis partijomis ir organizacijomis, bendrovė turi teisę ir pareigą,  vykdydama teisėtą veiklą, informuoti valdžios ir politinių partijų ir organizacijų atstovus apie savo  oficialią poziciją dėl bet kokio klausimo, kuris tiesiogiai įtakoja kompanijos veiklą, jos darbuotojus,  klientus ir akcininkus. Bendrovė taip pat turi teisę išsakyti savo nuomonę dėl klausimų, kurie gali  turėti atgarsį visuomenėje, kurioje bendrovė vysto savo veiklą.
14.2. Darbuotojams leidžiama dalyvauti politinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose,  vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie partijos vykdomos veiklos,  tačiau šie veiksmai turi būti aiškiai atskirti nuo jų tarnybinės veiklos ir atsakomybės. Jie turi  užtikrinti, kad jų išsakyta politinė pozicija būtų suprasta kaip jų asmeninė, o ne bendrovės  nuomonė.

IV. TARPUSAVIO SANTYKIAI BENDROVĖJE
15. Darbuotojai privalo būti lojalūs vieni kitiems ir bendradarbiauti. Lojalumas – tai pagalba,   patarimas, atvirumas ir skaidrumas bendraujant su vadovais ir kitais kolegomis, vadovų pavestų   tikslų įgyvendinimas ir jų nurodymų laikymasis. Darbuotojai turi stengtis palaikyti bendrovėje  darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis, būti  mandagūs, paslaugūs ir tvarkingi.
16. Padalinių vadovai privalo mandagiai bendrauti su pavaldiniais, aiškiai ir suprantamai duoti  jiems nurodymus.
17. Darbuotojai privalo saugoti bendrovės turtą, nesinaudoti juo asmeniniais tikslais ir neleisti  naudotis trečiosioms šalims. Visa įranga ir priemonės darbuotojams skiriamos naudotis tarnyboje,  išskyrus atvejus, kai bendrovės teisės aktai jomis leidžia naudotis asmeniniais tikslais.
18. Darbuotojai privalo, kiek įmanydami apriboti bendrovės išlaidas, kad turimi ištekliai būtų  panaudoti racionaliausiai.
19. Ne darbo metu darbuotojai privalo elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus arba įtaria, jog galėjo būti nesilaikoma bendrovės veiklos  principų ir etikos kodekso, jie turėtų kreiptis į savo tiesioginį vadovą patarimo. Asmuo taip pat gali  konsultuotis su bendrovės teisės ir personalo departamentu, ypač tada, kai tiesioginio vadovo  įtraukimas yra nepageidaujamas.
22. Bendrovės etikos kodekso nuostatos yra perkeliamos, bei numatomas jų įgyvendinimas ir  kontrolė Vidaus tvarkos taisyklėse, instrukcijose ir kituose bendrovės vidaus teisės aktuose. Jais  vadovaujamasi priimant visus bendrovės sprendimus.

UAB „Birštono vandentiekis“
Adresas: N. Silvanavičiaus g. 2, LT-59218 Birštonas
Telefonas/faksas: +370 319 65562
El. paštas: bvandentiekis@yahoo.com

Etikos kodeksas